Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
1517/TB-SGDĐT 14/08/2018 Thông báo, THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG NĂM 2018
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
2605/QĐ - BGDĐT 16/07/2018 Chỉ thị, Quyết định, Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm nghành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
606 /QĐ-SGDĐT 12/07/2018 Quyết định, Thông báo, Quyết định Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Năm học 2017-2018
606/QĐ -SGDĐT 12/07/2018 Quyết định, Thông báo, Quyết định công nhận các đơn vị năm học 2017-2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên