KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2019-2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019 SỞ GDĐT ĐẮK NÔNG

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019 SỞ GDĐT ĐẮK NÔNG

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

[...]
DỰ THẢO_CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

DỰ THẢO_CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học [...]
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

[...]