Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên