Thành tích nhà trường

DANH HIỆU VÀ THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

1.NĂM HỌC 2014 – 2015

1.1. NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Theo QĐ số 873/QĐ-SGDĐT ngày 28/07/2015 ; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

1.2. CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh xuất sắc Số 466/ QĐ-CĐN ngày 19/8/2015; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
2. NĂM HỌC 2015 – 2016

2.1. NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo QĐ số 1912/QĐ-SGDĐT ngày 14/07/2016 ; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

Tập thể lao động xuất sắc về hoành thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 Theo QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 ; Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

2.2. CÔNG ĐOÀN: 

Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 566 QĐ-CĐN ngày 12/07/2016, CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

3. NĂM HỌC 2016 – 2017

3.1 NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo QĐ số 1055/QĐ-SGDĐT ngày 17/07/2017 ; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

Thông báo kết quả Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 504/BTĐKT, ngày 11/10/201713 của ban thi đua khen thưởng tỉnh Đăk Nông.

3.2 CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh xuất sắc: số 186/2013 QĐ-KT ngày 15/8/2013; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

4. NĂM HỌC 2017 – 2018

4.1 NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo QĐ số 606/QĐ-SGDĐT ngày 12/07/2018 ; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.Tập thể lao động nhà trường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND, ngày 24/09/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

4.2 CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 56/ QĐKT-CĐN ngày 19/7/2018; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

5. NĂM HỌC 2018 – 2019

5.1 NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể lao động nhà trường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 971/QĐ-SGDĐT, ngày 16/7/2019 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

5.2. CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh: Theo QĐ số 135/ QĐ-CĐN ngày 17/07/2019; của ban chấp hành công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đăk nông.

Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 136/ QĐ-CĐN ngày 19/07/2019; của ban chấp hành công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đăk nông.

6. NĂM HỌC 2019-2020

6.1. NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể lao động nhà trường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1001/QĐ-SGDĐT, ngày 28/08/2020 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

Tập thể lao động nhà trường đạt danh hiệu LĐTT: Theo Quyết định số 1002/QĐ-SGDĐT, ngày 28/8/2020 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

6.2. CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh: Theo QĐ số 15/ QĐ-CĐN ngày 21/07/2020; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đăk Nông.

7. NĂM HỌC 2020-2021

7.1. NHÀ TRƯỜNG:

Tập thể lao động nhà trường đạt danh hiệu LĐTT: Theo Quyết định số 2157/QĐ-SGDĐT, ngày 07/7/2021 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.

7.2. CÔNG ĐOÀN:

Công đoàn vững mạnh: Theo QĐ số 38/QĐKT-CĐN ngày 10/9/2020; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đăk Nông.