Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết