Quyết định đặc cách công nhận sáng kiến, Kết quả đánh giá phân loại cấp trưởng, cấp phó, Kết quả hoàn thành nhiệm vụ , Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các đơn vị trực thuộc

Lượt xem:

Đọc bài viết