Phạm Thị Thu Hà
 • Phạm Thị Thu Hà
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ Tịch Công Đoàn
 • 0935895189
 • Đang cập nhật
 • Thạc Sỹ Sinh Học
Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Hiệu Trưởng - Chủ tịch công đoàn
 • 0905435925
 • cuongdung999@gmail.com
 • Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thúy (A)
 • Nguyễn Thị Thúy (A)
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Tổ Trưởng - Văn Thư - Thiết Bị
 • 0966127914
 • Đang cập nhật
 • Cử Nhân kinh tế